ราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารในภาวะวิกฤติ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

ประกาศ ราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารในภาวะวิกฤติ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้