ราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติของผงยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติของผงยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้