ราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้