ร่วมมือร่วมใจสร้างอัตลักษณ์องค์กร

อัตลักษณ์องค์กร

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางปัญจภา สมันจิตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และ นางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตรวจประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันทั้งสองคณะฯ ตามนโยบายแต่งกายผ้าไทย วันอังคารและวันศุกร์ สร้างอัตลักษณ์หน่วยงาน

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร