มาช่วยเราค้นหาคำตอบกัน ! ลุ้นรับนาฬิกาอัจฉริยะ จำนวน 50 เรือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ และคณะ

หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้ทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) เรื่อง “ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย (Prevalence of Physical Activity Participation and Its Correlates among Students in Higher Education Institutions in Asia: AUN–HPN PACS) มีความประสงค์จะขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการและทำแบบสำรวจออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามครบทุกข้อมีสิทธิลุ้นรับนาฬิกาอัจฉริยะ จำนวน 50 เรือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
Link: https://uwa.qualtrics.com/jfe/form/SV_d5vaFAenjLZDJSB?Q_CHL=qr