ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการและทำแบบสำรวจออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามครบทุกข้อมีสิทธิลุ้นรับนาฬิกาอัจฉริยะ จำนวน 50 เรือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ด้วยหน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ และคณะ ได้ทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) เรื่อง “ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย (Prevalence of Physical Activity Participation and Its Correlates among Students in Higher Education Institutions in Asia: AUN–HPN PACS)

มีความประสงค์จะขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการและทำแบบสำรวจออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามครบทุกข้อมีสิทธิลุ้นรับนาฬิกาอัจฉริยะ จำนวน 50 เรือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

 

ทำแบบสำรวจออนไลน์

 

 

ทำแบบสำรวจออนไลน์