ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ในโอกาสได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ในโอกาสได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” วันนี้ (6 กันยายน 2561) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2561

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองอคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีพิมพ์ดีเด่น และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุรโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน :50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 ภายในงาน

 

 

ภาพ บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว

ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร