คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ร่วมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของคณะฯ ในงานมหกรรมมหาสารคามเมืองสมุนไพร (Mahasarakharm Herble City)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์จิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน งานมหกรรมมหาสารคามเมืองสมุนไพร (Mahasarakharm Herble City) ภายใต้แนวคิด รู้จัก เชื่อมั่น ชอบใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญา ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมตักสิลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศกาล ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสวนาทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น การบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญา ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร หมอพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 750 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานฟาร์แคร์ฯ ได้เข้าร่วมจัดงานผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ ที่เป็น Champion Products ของโรงงานฟาร์มแคร์ ได้แก่ 1.น้ำตรีผล 2. เซรั่ม มันแกว “MK Hydroboost” และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมามาย

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร