ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อ