คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสิริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
 
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร