คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดยในกิจกรรมดังกล่างได้มุ่งเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเภสัชกรรม โดยในการจัดประชุมครั้งนึ้ได้มุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านยา เพื่อให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญในโรงพยาบาลคือการใช้ยาในผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน โรคหัวใจล้มเหลวและโรคหัวใจขาดเลือด และประเด็นสำคัญในร้านยาคือโรคผิวหนังที่พบบ่อย ซึ่งมีการให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 10 หน่วยกิต

ภาพ/ข่าว : นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ