อาจารยร์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา-ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางปัญจภา สมันจิตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารยร์ บุคลากร เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา-ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ในการนี้คณะได้ถวายต้นเงินแด่พระสงฆ์จากวัดจันทร์ประดิษฐ์ บ้านมะกอก เป็นจำนวนเงิน 1,559 บาท ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ:ข่าว/ นายศุภกร เหล่าทองสาร