ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร สำหรับการได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์”

ผลงานเรื่อง “Development and Evaluation of the Computer-Assisted Instruction Program “Pharmacology of Antihypertensive Agents” for Pharmacy Teaching”