คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินหลักสูตร 3 ท่านดังนี้
1.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานประเมิน
2.ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการประเมิน
3.รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการประเมิน

โดยมี ผศ.ดร.ชนัตถาพลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และมี ผศ.ดร.จันทิพย์ กาญจนศิลป์ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะกรรมการของหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : ข่าว นายศุภกร เหล่าทองสาร