กรมทรัพย์สินทางปัญญาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่ง

  • นิติกร จำนวน 4 อัตรา
  • นักวิชาการพานิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร) จำนวน 1อัตรา
  • นักวิชาการพานิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์) จำนวน 1อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน1อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้