จัดอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2561 Transformative Learning

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานเปิดงานจัดอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2561 Transformative Learning ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ

ในงานดังกล่าวมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์” โดย ผศ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม และ อาจารย์อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ และ บรรยายเรื่อง วิธีจัดการสอนแบบ “โครงการแม่” โดย รองศาสตราจารย์ ปรีชา มนทกานติกุล จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิืทยาลัยมหิดล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อยกับวิทยากร กิจกรรมรายวิชา ในปีการศึกษา 2560 แบ่งกลุ่มปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มย่อย สำหรับปีการศึกษา 2561 ในประเด็นวิธีการสอน การวัดผล การประเมินผลการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนำเสนออภิปลายกลุ่มแผนกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร