คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสัมมนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสัมมนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในการบรรยาย นำเสนอและอภิปลายสถานการณ์จัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ทั้งนี้ ได้มีอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรมากมาย

ภาพ:ข่าว/ นายศุภกร เหล่าทองสาร