คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การต้อนรับอาจารย์ และนิสิตต่างชาติ จากสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางปัญจภา สมันจิต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนิสิตต่างชาติ จากสหรัฐอเมริกา ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาอบรมระยะสั้น เป็นเวลา 6 สัปดาห์

ภาพ:ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร