หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission