คณะเภสัชศาสตร์ มมส. รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ตรี-เอก (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ตรี-เอก (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม) โดยรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้