คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อม อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ เข้าร่วมประชุม US-Thai Consortium ณ University of Kentucky USA.

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อม อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ เข้าร่วมประชุม US-Thai Consortium ณ University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อม อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ เข้าร่วมประชุม US-Thai Consortium ณ University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA. และเจรจาการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Auburn University, Alabama, USA. และเจรจาเพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ Marshall University, West Virginia, USA. ในระหว่างวันที่ 6-18 มิถุนายน 2561