นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ณ บ้านตลาดไชย ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ณ บ้านตลาดไชย ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ ร่วมกับชมรมพุทธปณิธาน ชมรมสมุนไพร ชมรมโฟโต สังกัดสโมสนนิสิตเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เห็นชอบโครงการ และควบคุมดูแลโครงการฯ ได้จัดโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านตลาดไชย ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1.เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะชุมชนชาวอีสาน 2.เพื่อให้นิสิตบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ที่ได้ศึกษามา สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนได้อย่างเหมาะสม ให้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ พฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมไปถึงการใช้ยาที่ถูกต้อง 3.เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะแก่ตัวนิสิต รวมไปถึงการเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพให้แก่สังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มีการปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้นำที่เสียสละ มีน้ำใจ มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 206 คน ประกอบด้วยนิสิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 90 คน ชาวบ้านตลาดไชย จำนวน 50 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดไชย จำนวน 66 คน

ภาพ:ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ