คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสารคาม ประเภทบุคลากรดีเด่น “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๖๓

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสารคาม ประเภทบุคลากรดีเด่น “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (สกสค.) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู เข้ารับโล่รางวัล ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคามพิทยาคม ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร