ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญจร ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564

ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม