ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี


เลขที่

415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน


ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 91 ถึง 120 จากทั้งหมด 150 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
91 ภก. นิธิภัค ฉัตรทอง 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
92 รองศาตราจารย์ วิระพล ภิมาลย์ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
93 นางสาว พัชราภรณ์ พิรกุลวานิช 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
94 รองศาตราจารย์ สมศักดิ์ นวลแก้ว 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
95 นางสาว พลอยวดี ศรีผดุง 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
96 นางสาว นิชานันท์ สาระราช 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
97 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
98 ภญ. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
99 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
100 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
101 นาย ไกรวุฒิ ไกรสรศิวเวท 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
102 ภญ. ณิชภัทร ตั๊นวิเศษ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
103 ภก. รวินทร์ โชคชัยอภิวัฒน์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
104 นางสาว จิตรดี ลุประสงค์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
105 นาย ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
106 ภญ. พันไมล์ ทองบ่อ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
107 ภก. รพี สิทธิกระโทก 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 500 บาท
108 ภญ. ภูริสา เตชะบุตรศรี 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
109 อาจารย์ ทวีศักดิ์ ธรรมราช 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
110 ภญ. ปิยวรรณ มั่นคง (ภูมิแดนดิน) 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
111 อาจารย์ ชวัลนุช มัดจุปะ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
112 ภก. กันตดิษฐ์ ริมพืชพันธ์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
113 ภญ. ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
114 นาย พงษ์ศักดิ์ ทนทาน 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
115 อาจารย์ เบญจวรรณ ดุนขุนทด 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
116 นางสาว พรนภัส เฮงมีชัย 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
117 นางสาว พงษ์ลดา อุดมเดช 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 500 บาท
118 ภก. พชร เพชรแก้ว 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
119 ภก. พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
120 ภก. ศิริพงษ์ มโนสันติไพบูลย์ 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
** หมายเหตุ **
ค่าลงทะเบียน
ราคา 400 บาท (วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ราคา 500 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
แสดงรายการที่ 91 ถึง 120 จากทั้งหมด 150 รายการ