ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี


เลขที่

415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน


ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 61 ถึง 90 จากทั้งหมด 150 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
61 นางสาว พนิดา ไชยอ้วน 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
62 นาย ธวัชชัย เหล็กดี 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
63 นางสาว ณลิตา ไพบูลย์ 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 400 บาท
64 ภก. ภิฬพัฒน์ จุติสงขลา 6. โควต้าแหล่งฝึก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
65 นาง ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์ 6. โควต้าแหล่งฝึก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
66 ภญ. บุญญารัศมิ์ บวรสุขวิวัฒน์ 6. โควต้าแหล่งฝึก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
67 ภญ. เพ็ญระพี คนึงสุขเกษม 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
68 นางสาว วิชุดา พาเรือง 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 500 บาท
69 นาย ชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์ 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
70 นางสาว กฤติมา ขาวละออ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
71 นางสาว วาทินี เพชรสัมฤทธิ์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
72 นางสาว ปาริชาติ แขวงเมือง 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
73 นาย ธานี สุขไชย 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
74 นางสาว ปรางทิพย์ เทียนทอง 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
75 นางสาว สร้อยเพชร เนตรอนงค์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
76 นางสาว ชฎาพร ไชยมนตรี 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
77 นาง ยุพาภรณ์ วิเชียร 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
78 นาย ธีรชน กมลเลิศ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
79 รองศาตราจารย์ เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
80 นาง วิมลรัตน์ เสนารัตน์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
81 นางสาว นภาลัย มากโหน 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
82 ภก. มาณพ ประวาลลัญฉกร 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
83 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปวิช พากฏิพัทธ์ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
84 ภก. สุมิตรา อ่อนพรรณา 2. นำเสนอผลงานวิชาการ 500 บาท
85 นางสาว วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
86 นาง นิศาชล ประสารสุข 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
87 ภญ. ปนิษฐา ทั่งทอง 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
88 ภญ. ศิรินทรา กอแสงเรือง 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
89 ภญ. รินรัตน์ สมยานนทนากุล 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
90 ภก. รังสรรค์ ดาวจร 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
** หมายเหตุ **
ค่าลงทะเบียน
ราคา 400 บาท (วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ราคา 500 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
แสดงรายการที่ 61 ถึง 90 จากทั้งหมด 150 รายการ