ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี


เลขที่

415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน


ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 31 ถึง 60 จากทั้งหมด 150 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
31 ภก. โชคชัย เนียมโภคะ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
32 รองศาตราจารย์ อุทัย โสธนะพันธุ์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
33 นาย พัชศิลป์ สุดแสนยา 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
34 นางสาว จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
35 ภญ. ริฏียา สงนุ้ย 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
36 ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
37 นางสาว นิศานาถ เข็มทอง 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
38 ภญ. ศุภาพิชญ์ รัตนพันธ์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
39 นาย สุรพงศ์ รัตนะ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
40 นางสาว ฐิตารีย์ สุนทรพิสิทธิ์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
41 นางสาว ตัญญุตา ประจงแสงศรี 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
42 นางสาว รัตนพร เสนาลาด 6. โควต้าแหล่งฝึก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
43 นาง รัฐวดี โคตรนิรนทร์ 6. โควต้าแหล่งฝึก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
44 รองศาตราจารย์ วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
45 นาย นิพนธ์ แก้วต่าย 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
46 ภญ. รังสิยา นันทะแสน 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
47 ภญ. สีหยะ กาเร็ง 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
48 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รจเรศ นิธิไพจิตร 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
49 นางสาว สถาพร สัตย์ซื่อ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
50 นางสาว วิไลลักษณ์ สุกใส 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
51 นาง อรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 400 บาท
52 นางสาว นิศารัตน์ สังคะรัมย์ 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 400 บาท
53 รองศาตราจารย์ ปราโมทย์ ทิพย์ดวตา 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
54 ภญ. ณัฏฐิกา วิรัตินันท์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
55 นางสาว มัณฑนา เอื้อละพันธ์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
56 ภก. ศิริพงษ์ มโนสันติไพบูลย์ 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
57 นาง Samleth Simeungba 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
58 ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุรัชดา ชนโสภณ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
59 ภญ. อังคณา มุทธากาญจน์ 6. โควต้าแหล่งฝึก ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
60 นางสาว สุธิมา สิงคุณา 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
** หมายเหตุ **
ค่าลงทะเบียน
ราคา 400 บาท (วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ราคา 500 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
แสดงรายการที่ 31 ถึง 60 จากทั้งหมด 150 รายการ