ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี


เลขที่

415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน


ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 121 ถึง 150 จากทั้งหมด 150 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
121 ภญ. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
122 นางสาว วรพร แสนทวีสุข 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
123 ภญ. วรรณลีลา ลิไธสง 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 500 บาท
124 ภก. ธนะปุระเชษฐ์ ชินชูศักดิ์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
125 นางสาว ภัทรนันท์ อรุโณทัยจิตร 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
126 ภญ. ชญานี จันทร์โท 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
127 ภญ. พจนา แสนศิริ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
128 ภญ. ยุวพา เทียบวงษ์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
129 ภญ. ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
130 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
131 นางสาว ปรียาภรณ์​ ทองอำพันธ์​ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
132 นางสาว จิตรา ประภาสัจจะเวทย์ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
133 ภญ. ชุติมา การะเวก 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
134 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จุไรรัตน์ บุญรวบ 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
135 อาจารย์ ศุภกัญญา กุมกาญจนะ 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
136 ภก. บรรลือ สังข์ทอง 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
137 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
138 นางสาว อาภากร บุญธรรม 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
139 นาย อริยะ วัฒนชัยสิทธิ์ 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
140 นางสาว โฉมยงค์ ดงแดง 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
141 ภญ. สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ บาท
142 นาย รณชัย ภูวันนา 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
143 ภญ. กฤษณี สระมุณี 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
144 ภญ. หนึ่งฤทัย พื้นผา 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 500 บาท
145 ภญ. ศุภวรรณ นามวงษ์ 3. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. 500 บาท
146 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒนพงศา 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
147 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เบญจมาศ คุชนี 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
148 นางสาว ปิ่นอนงค์ ไชยศรี 1. บุคคลทั่วไป 500 บาท
149 ภก. ณัฐพงษ์ วิชัย 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
150 นางสาว ปภาดา นาดี 5. นิสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
** หมายเหตุ **
ค่าลงทะเบียน
ราคา 400 บาท (วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ราคา 500 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
แสดงรายการที่ 121 ถึง 150 จากทั้งหมด 150 รายการ