ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร  คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง  อ. กันทรวิชัย
จ. มหาสารคาม ๔๔๑๕๐