หลักสูตรอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม (Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care in Internal  Medicine) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะ 2 ปี ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม
 • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลผู้ป่วยหรือความสนใจในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้างต้นสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์จะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

2.ช่วงเวลาการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2563
 • สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผู้เข้าอบรม 2 คน/รอบ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผล 6 มีนาคม 2563

3.กำหนดการเปิดอบรม

รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 รับผู้เข้าอบรม จำนวน 2 รอบ (16 สัปดาห์) รอบละ  2 คน

 • รอบที่ 1 เดือน 4 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563
 • รอบที่ 2 เดือน 5 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

4.หลักฐานการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

 • ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจาก pharmacy.msu.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ใน 2 ช่องทาง
  • ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pharmacy.msu.ac.th/cpe
  • ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ งานวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/รอบ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร ส่วนค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม ที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากที่พักถึงคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องรับผิดชอบเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ โทรศัพท์ 043-754360   E-mail: areerut.l@msu.ac.th

5.ข้อกำหนดในการสนับสนุนทุนเข้าร่วมอบรม สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก

 • ผู้สมัครที่เป็นอาจารย์แหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเขตภาคอีสานจะมีสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวน 25,000 บาท) ซึ่งจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
 • ทุนการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

6.การพิจารณาใบสมัคร

 • ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัคร  ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งหรือยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซด์ และ  ณ  สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรณีที่ผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร  หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  คณะเภสัชศาสตร์จะไม่รับพิจารณา

ทั้งนี้ การตีความตามประกาศนี้  หรือการดำเนินการอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในประกาศนี้ ให้อยู่ในวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเภสัชศาสตร์   และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการคณะฯ  ถือเป็นที่สุด  โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้รักษาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้