กำหนดการประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาระบบยาและสุขภาพ”

.(พิเศษ) ดร.ภก.ภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์

 

 

RDU: ความก้าวหน้าหรือความท้าทายสำหรับเภสัชกร

ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

เสวนา “20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มมส : สองทศวรรษแห่งการมุ่งมั่นพัฒนา เภสัชฯ มหาสารคาม”

Prof. RME Richards, OBE
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ภญ.อรุณศรี ปรีเปรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินการเสวนา:
ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

บรรยายการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”

ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายความก้าวหน้าทางยาและชีววัตถุ”

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายR2R วิจัยและพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรมเพื่อชุมชน”

ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายAMR – สถานการณ์เชื้อดื้อยา แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อและการจัดการเชื้อดื้อยา”

ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิปรายAMR – จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติและกรณีศึกษาการจัดการเชื้อดื้อยา”

ผู้นำอภิปราย:

ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ร่วมอภิปราย:

ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.กรวรรณ ผุดผ่อง  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภก.ภานุวิทย์ ศรีเสนา  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช