กำหนดการประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาระบบยาและสุขภาพ”

.(พิเศษ) ดร.ภก.ภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์

 

 

RDU: ความก้าวหน้าและความท้าทายสำหรับเภสัชกร

ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

เสวนา “20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มมส : สองทศวรรษแห่งการมุ่งมั่นพัฒนา เภสัชฯ มหาสารคาม”

Prof. RME Richards, OBE
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ภญ.อรุณศรี ปรีเปรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินการเสวนา:
ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยาย “RDU ความก้าวหน้าและความท้าทายสำหรับเภสัชกร”


ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย “PCC ทีมหมอครอบครัวและงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ นวัตกรรมเพื่อชุมชน”


ภก.จตุพร ทองอิ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เสวนา “ทศวรรษหน้ากับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรม”

ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ    นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ    นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณไชยมาตย์    คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินการเสวนา:
ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

บรรยายการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”

ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายความก้าวหน้าทางยาและชีววัตถุ”


ดร
.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายR2R วิจัยและพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรมเพื่อชุมชน”

ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายAMR – สถานการณ์เชื้อดื้อยา แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อและการจัดการเชื้อดื้อยา”


ผศ
.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิปรายAMR – จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติและกรณีศึกษาการจัดการเชื้อดื้อยา”

ผู้นำอภิปราย:

ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ร่วมอภิปราย:

ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.กรวรรณ ผุดผ่อง  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภก.ภานุวิทย์ ศรีเสนา  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช