.

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานประชุม

วันที่จัดประชุม

สถานที่

ค่า

ลงทะเบียน

CPE

ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย       ครั้งที่ 2 28-29 มกราคม 2564 Online 2,500 11.25
From Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research: Updating Clinical Guideline and Technology for Pharmacist Training 29-30 เมษายน 2564 Online 1 วัน: 300

2 วัน: 500

12.5
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรมและ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 14 พฤษภาคม 2564 Online 100 3
Social and Administrative Pharmacy Graduate Studies and Research Conference 2021:
Momentum for Change in Primary Care Pharmacy during Digital and Transformative Era
20-21 พฤษภาคม 2564 Online นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไป: 500

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์: 1000

8.5

วิชาชีพ เภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพและ ชีวิตของประชาชน เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับยามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องขึ้น ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 10/2544 วันที่ 23 มีนาคม 2544

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อกำหนดโดยสภาเภสัชกรรมว่าจะต้องทำการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง คือการประชุมวิชาการและการผลิตบทความรวมกิจกรรมละอย่างน้อย 10 หน่วยกิต จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการโดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเภสัชกรรม โดยในการจัดประชุมจะมุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านยา เพื่อให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งยังมีการรับรองการให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ การประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำบทความวิชาการโดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีละ 3 บทความ ซึ่งให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจำนวนบทความละ 3-4 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมและเป็นการให้บริการวิชาการต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่คณะเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นมาโดยตลอด