คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง
“From Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice Research:
Infectious Diseases EBM-CPPPR”
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์
4-5 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
9.00 น. Rational drug use of antibiotics
ผศ.ภก. ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.10 น. Antibiotics stewardship program
ผศ.ภก. ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13.10 น. Current issues in the treatment of pneumonia and sepsis” Case based approach (I)
อ.ดร.ภญ. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15.00 น. Current issues in the treatment of pneumonia and sepsis” Case based approach (II)
อ.ดร.ภญ. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
8.30 น. How to perform and publish systematic review and meta-analysis
ผศ.ดร.ภญ. ราตรี สว่างจิตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.10 น. From Practice to Research: Easy ways to R to R
ผศ.ดร.ภญ. ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13.10 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยแบบ R2R
ดร.ภญ. รัชนก สิทธิโชติวงศ์ และ ภญ. ศิระประภา สนสี โรงพยาบาลสุรินทร์
15.15 น. Work shop R2R*
ผศ.ดร.ภญ. ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*เภสัชกรที่อยากทำวิจัยหรือกำลังทำวิจัยอยู่สามารถนำหัวข้อวิจัยเข้ามาปรึกษากับทีมวิทยากรได้

CPE : 11.5

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท*
*อัตราค่าลงทะเบียน รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

ชำระค่าลงทะเบียนที่:

ธ. ทหารไทย
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
เลขที่ 517-2-33139-8

และส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ E-mail: juntip.k@msu.ac.th

ลงทะเบียนได้ที่:
https://goo.gl/forms/PEJf116EicDY3Ed73

ลงทะเบียน

หรือ สแกน QR code

หนังสือขออนุมัติไปราชการ

หนังสือขออนุมัติไปราชการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Email: juntip.k@msu.ac.th
โทร.089-2051878