Aero

Please wait...

ระบบบริหารงานบุคคล

$user->images

ชื่อ : บรรลือ สังข์ทอง

Name : Bunleu Sungthong


ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Academic Position: Assistant Professor
Email : bunleu.s@msu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์: 66845972464 Fax: 6643754360

ภาษาไทย

สังกัดสาขาวิชา : กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
ที่อยู่สำนักงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

English

Department / Unit : Pharmaceutical Sciences
Offlice Address : Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Khamriang, Kantharawichai district, Maha Sarakham 44150

Biosketch

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23978929300

Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Bunleu-Sungthong

Google scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BQjaI0EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Bunleu Sungthong, Dr.rer.nat  is an Assistant Professor in Pharmaceutical Sciences and Technology at the Division of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University. He has been working at the Faculty of Pharmacy since October 2003.


Dr.Sungthong graduated B.Sc. in Pharm and M.Pharm at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University. He completed his doctoral degree in Pharmacy (Summa Cum Laude) at Friedrich Schiller University Jena, Federal Republic of Germany in 2010. He was also appointed a post-doctoral research fellow at School of Pharmacy, Showa University, Tokyo, Japan in 2015 - 2016. 

Dr.Sungthong is a member of the Asian Society of Natural Products and a committee for Thai Traditional and Alternative Medicines Staff Development at the Department of Thai Traditional and Alternative Medicines, Ministry of Public Health. Currently, he works as an editor of Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, editorial board committee of (1) Advanced Science Journal (2) Journal of Cannabis, Hemp and Herbs, and review editor of Frontiers in Pharmacology (Ethnopharmacology section). He also serves as national and international peer reviewer for scientific journals. His research interest is focusing on analyses of plant secondary metabolites and their biological activities. For further information, please look at the research platforms as presented above.

 

Research works:

Applied Pharmaceutical Analysis

  • Bioanalytical and analytical method development of drugs focusing on HPLC and CE techniques
  • Analysis of plant secondary metabolites and their biological activity assays
  • Analysis of chiral drugs and related substances by HPLC and CE
  • Pharmacokinetic and bioequivalent study

Applied Chemometrics and Experimental Design

  • Optimization of extraction, pharmaceutical analysis and product development

Systematic Review and Meta-analysis on Herbal Intervention

Biological Activities of medicinal plants and phytochemicals

  • In vitro and in vivo hyperuricemic inhibitory assay
  • In vitro and in vivo antidiabetic activities

Ethnomedicinal plant utilization and ethnopharmacology

Computational Chemistry

Selected Publication:

Puthongking, P., Yongram, C., Katekaew, S., Sungthong, B., Weerapreeyakul, N. (2022). Dipterocarpol in Oleoresin of Dipterocarpus alatus Attributed to Cytotoxicity and Apoptosis-Inducing Effect. Molecules. 27(10):3187.

Sungthong, B., Sithon, K., Panyatip, P., Tadtong, S., Nunthaboot, N., & Puthongking, P. (2022). Quantitative Analysis and In Silico Molecular Docking Screening for Acetylcholinesterase Inhibitor and ADME Prediction of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena harmandiana. Records of Natural Products. 16(4): 358 – 369.

Boonma, T., Nutho, B., Sungthong, B., Sripadung, P., Rungrotmongkol, T., & Nunthaboot, N. (2021). Molecular insights into complex formation between scandenin and various types of β-cyclodextrin. Journal of Molecular Liquids, 117774. (ISI indexed)

Damrongrungruang, T., Paphangkorakit, J., Limsitthichaikoon, S., Khampaenjiraroch, B., Davies, M. J., Sungthong, B., & Priprem, A. (2021). Anthocyanin complex niosome gel accelerates oral wound healing: in vitro and clinical studies. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 102423. (ISI Indexed)

Phimarn, W., Sungthong, B., Itabe, H. (2021) Effects of Triphala on Lipid and Glucose Profiles and Anthropometric Parameters: A Systematic Review. J Evid Based Integr Med. 26:1-9. (Scopus and Pubmed)

Bunleu Sungthong, Chenchira Yoothaekool, Sornsalak Promphamorn, Wiraphol Phimarn. (2020) Efficacy of red yeast rice extract on myocardial infarction patients with borderline hypercholesterolemia: A meta-analysis of randomized controlled trials. Scientific Reports. 10, 2769. (ISI indexed)

Lei Chen, Maojun Yao, Xiaoyun Fan, Xiujun Lin, Randolph Arroo, Aline Silva, Bunleu Sungthong, Simona Dragan, Paolo Paoli, Shaoyun Wang, Hui Teng, Jianbo Xiao. (2020) Dihydromyricetin attenuates streptozotocin-induced liver injury and 2 inflammation in rats via regulation of NF-kB and AMPK signaling pathway. eFood. 1(2): 188 – 195.

Bunleu Sungthong, Ruchilak Rattarom, Vilasinee Hirunpanich Sato, Hitoshi Sato. (2019) Development and Validation of a New RP-HPLC-UV Method for the Simultaneous Determination of Phenytoin Impurities, Benzophenone and Benzil. Acta Chromatographica. 31(4): 241 – 245. (ISI indexed)

Surapong Rattana, Teeraporn Katisart, Chirapha Butiman, Bunleu Sungthong. (2019) Total flavonoids, total phenolics, 1-deoxynojirimycin content and alpha-glucosidase inhibitory activity of Thai silkworm races (Bombyx mori Linn.). Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 32(6), 2539 – 2544. (ISI indexed)

Soklida Hong, Thunyalux Ratpukdi, Bunleu Sungthong, Jayaraman Sivaguru, Eakalak Khan. (2019) A sustainable solution for removal of glutaraldehyde in saline water with visible light photocatalysis. Chemosphere. 220: 1083 – 1090. (ISI indexed)

Wiraphol Phimarn, Kittisak Wichaiyo, Khuntawan Silpsavikul, Bunleu Sungthong, Kritsanee Saramunee. (2017) A meta-analysis of Efficacy of Morus alba Linn. to Improve Blood Glucose and Lipid Profile. European Journal of Nutrition, 56(4), 1509–1521. (ISI indexed)

Sungthong, B., Manok, S., Sato, H., Sato, V.H. (2016) Effects of Aquilaria crassna on Xanthine Oxidase Activity In Vitro and Hyperuricemic Mice. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 78(4), 548 - 553. (ISI indexed)

Collaboration:

1. Dr.Vilasinee H. Sato, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand

2. Dr.Ploenthip Phuthongking, Division of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand

3. Prof. Jianbo Xiao, Department of Analytical Chemistry and Food Science, University of Vigo, Spain.

4. Prof. H. Itabe, School of Pharmacy, Showa University, Japan

5. Prof. G.K.E. Scriba, Institute of Pharmacy, Friedrich Schiller University-Jena, Germany

educational background

2015-2016:  Postdoctoral research fellowship, School of Pharmacy, Showa University, Japan

2005-2010:  Dr.rer.nat. in Pharmacy, School of Pharmacy, Friedrich Schiller University, Jena, Federal Republic of Germany.

2001-2003:  Master of Pharmacy in Pharmaceuticals, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. 

1993-1998:  Bachelor of Science in Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.