MSU Faculty of Pharmacy

Event & News

      

     หลักสูตร PHARM.D.

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

     Master & PhD

     หลักสูตรระดับ ป.โท ป.เอก

     ระบบโควต้า และ รับตรง

     ระบบโควต้า และ รับตรง ของนิสิต ป.ตรี

     วิจัย และบริการวิชาการ

     งานวิจัยและบริการวิชาการ แก่ชุมชน

     ร้านยามหาวิทยาลัย

     ร้านยามหาวิยาลัย โดยคณะเภสัชศาสตร์

     โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล

     ผลิตเวชสำอางค์ ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร

     คณะผู้บริหาร

     คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์

     ความเป็นมาคณะเภสัชศาสตร์

     เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานในระยะแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและเอก (รายงานประจำปี คณะเภสัชศาสตร์, 2550) ปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ทำให้พันธกิจของโครงการมีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพิ่มขึ้น เป็น โครงการ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2541-2544

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     •  043-754360
     •   อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร มหาวิทยาลัย ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
     •   Email : it.pharm@msu.ac.th.
     นิสิต ป.ตรี
     นิสิต ป.โท-เอก
     งานวิจัย
     ศิษย์เก่า

     ก้าวเข้าสู่ 2 ทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     333Days 02Hours 31Minutes 37Seconds

     ติดต่อเรา

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
     โทรศัพท์ : 043-754360

     News