กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 จัดตั้งภายใต้ชื่อ คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 12 ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นี้จะเป็นวันครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่อ

20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
20 Years MSU Pharmacy: Expertise and Innovation for the Community

มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    

 

 

 

Scroll to top